Shintani enzyme Enzyme premium 210 capsule (10 to 30 days)